Algemene voorwaardenINHOUD

Artikel 1:

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten. Voor ondernemingen gelden andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en het verder verloop van het evenement genaamd “MON VENTOUX” georganiseerd door Sporta VZW, hierna Sporta genoemd. 

‌Inschrijvingen zijn enkel online mogelijk na aanmaak van een persoonlijk account via www.monventoux.be. De deelnemer of supporter zal voorafgaand aan de inschrijving kennis nemen van de algemene voorwaarden die door de deelnemer of supporter aanvaard moeten worden alvorens een effectieve inschrijving via het persoonlijk account op www.monventoux.be mogelijk is. 
‌Ingevolge de online inschrijving heeft de deelnemer of supporter voorafgaand aan de inschrijving kennis genomen van de algemene voorwaarden en deze ook uitdrukkelijk aanvaard alsook desgevallend toepasselijke huishoudelijke reglementen dewelke beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van Sporta en raadpleegbaar op www.monventoux.be.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN MEDEDELINGEN

Artikel 2

Om de inschrijving correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer of supporter de nodige en gevraagde informatie correct verstrekt aan de Sporta. De deelnemer of supporter is verplicht om de correcte informatie te verstrekken bij het online inschrijven. 
‌De minimumleeftijd voor deelnemers bedraagt 18 jaar. Supporters onder de 18 jaar worden wél toegelaten. 
‌Indien foutieve informatie wordt verstrekt aan Sporta, behoudt Sporta zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de deelname te annuleren. De integrale kostprijs blijft verschuldigd.  

Artikel 3

Sporta voorziet voor de Mon Ventoux editie 2021 eveneens in E-bike uitdagingen. 
‌Vóór deelname aan Mon Ventoux is elke deelnemer – zo ook de deelnemers die een E-bike uitdaging aangaan - met uitzondering van supporters verplicht zich door een arts medisch geschikt te laten verklaren. Dit kan door middel van het Mon Ventoux medisch attest dat kan worden gedownload via het persoonlijk account op www.monventoux.be. Het door de (sport)arts ingevulde medische attest dient uiterlijk op 15.07.2021 geüpload te worden via het persoonlijk account op www.monventoux.be
‌Dit kan eveneens (en aanbevolen) door middel van een sportmedische keuring. Hiervoor dient een vragenlijst ingevuld te worden op www.sportkeuring.be waarna een afspraak met een sportarts dient gemaakt te worden voor een volledig sportmedisch onderzoek. De sportarts bezorgt het medisch attest aan Sporta. 
‌Het medisch attest is een absolute voorwaarde om deel te nemen aan de apotheose in Frankrijk en dient uiterlijk op 15.07.2021 aan Sporta overgemaakt te worden bij gebreke waaraan de deelname aan Mon Ventoux wordt geweigerd. 

‌Voor de E-bike uitdagingen: 
‌De deelnemers worden erop gewezen dat niet iedere E-bike over voldoende capaciteiten beschikt voor de beklimming. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. De capaciteit van de fietsaccu (actieradius) is één van deze factoren. Hoe groter de capaciteit, hoe zwaarder ook de fietsaccu doch hoe meer oplaadcapaciteit. Het is de deelnemer zelf die hiervoor verantwoordelijk is. 
‌Sporta voorziet in een online calculator als eerste indicator ter controle van de geschiktheid van de E-bike. De online calculator is echter slechts een indicatie qua geschiktheid. Of de deelnemer met zijn/haar E-bike ook effectief de beklimming kan doen, hangt ook af van een aantal externe factoren, zoals o.a. de leeftijd of de fysieke conditie van de deelnemer, de weersomstandigheden, de windsnelheden, … 
‌Bij de inschrijving dient de deelnemer verplicht te bevestigen gebruik te hebben gemaakt van de online calculator. 
‌Sporta draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch betrekkelijk de capaciteiten van de E-bike, noch betrekkelijk de externe factoren, noch betrekkelijk het opladen van de fietsaccu. De deelnemers van een E-bike uitdaging dienen dan ook zeker te voorzien in een opgeladen batterij die geschikt is voor én de beklimming én de afdaling.

VERZEKERINGEN

Artikel 4

Verzekering tegen sportongevallen

Ethias polis nr. 45.236.716. 
Klik hier voor een afschrift van de polis. 
‌Dankzij een jarenlange samenwerking tussen Sporta VZW en Sporta-Federatie VZW, wordt een gunstige sportongevallenverzekering afgesloten door Sporta-Federatie VZW. Deze verzekering wordt enkel afgesloten voor deelnemers, niet voor supporters. 
‌De Polis wordt door Sporta-Federatie afgesloten en waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid, de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging alsook lichamelijke ongevallen en dit: 
‌- tijdens de voorbereidende “Mon Ventoux-ritten”. 
‌- tijdens de deelname aan Mon Ventoux (de beklimmingen en het uitgestippeld parcours) 
‌- tijdens de activiteiten ingericht door Sporta in het kader van Mon Ventoux zoals de inschrijvingen ter plaatse, het slotfeest, opwarmingsritten… 
‌De waarborgen lopen vanaf het moment van de inschrijving tot en met 30.09.2021. Bijkomend: tijdens deze periode genieten alle deelnemers van Mon Ventoux wereldwijd en 24u/24u de waarborgen van deze polis bij het beoefenen van een gezondheidssport zoals o.a. joggen, wandelen, fitness, zwemmen, yoga, rolschaatsen en fietsen. 
‌De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van voormelde polis komt tussen na uitputting of bij ontstentenis van de verzekering BA privé leven die de deelnemer eventueel zou genieten. Eveneens uitgesloten zijn o.a. contractuele aansprakelijkheid, diefstal, verlies van en schade aan materialen van deelnemers, repatriëring, …. 
‌De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is o.a. uitgesloten ingeval van opzet. Voor een volledige lijst van de uitsluitingen wordt verwezen naar de polis. 
‌Aangifte van een schadegeval dient per e-mail te gebeuren door de deelnemer bij: 
‌Sporta-Federatie VZW KBO 0415.851.371 
‌Boomgaardstraat 22 bus 50 
‌2600 Berchem 
‌federatie@sporta.be 
‌De aangifte dient te gebeuren cfr. de bepalingen van de polis Sportongevallen. Zo moet de aangifte zo spoedig mogelijk gebeuren maar alleszins binnen de 8 dagen vanaf het ogenblik dat de deelnemer kennis heeft van het ongeval. 
‌Diefstal en verlies van en schade aan materialen van de deelnemers is niet verzekerd. 

Annuleringsverzekering :

Ethias polis nr. 45.327.647 
Klik hier voor een afschrift van de polis. 
‌In de deelnameprijs is geen annulatieverzekering inbegrepen. Deelnemers kunnen aldus optioneel intekenen op een annulatieverzekering die Sporta heeft afgesloten bij Ethias. Let op: enkel voor deelnemers en niet voor supporters. Enkel het inschrijvingsgeld en de gekozen opties worden gedekt in deze verzekering, dus niet de extra kosten gemaakt door deelnemers zoals o.a. hotel, reiskosten, … 
‌Zo de deelnemer deze facultatieve annuleringsverzekering afsluit, is de deelnemer rechtstreeks verzekeringsnemer van de polis. 
‌Inschrijving op deze verzekering kan enkel gelijktijdig met de inschrijving op de deelname aan de Mon Ventoux via het persoonlijk account op www.monventoux.be. Later kan er geen annuleringsverzekering meer afgesloten worden. Let op, het inschrijvingsgeld is niet recupereerbaar indien men geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. 
‌De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is uitgesloten ingeval van opzet. 
‌Voor een volledige lijst van de uitsluitingen wordt verwezen naar de polis. 
‌De kosten voor annulatie zijn niet gewaarborgd indien de verzekeringsnemer – zijnde de deelnemer - Ethias niet in het bezit kan stellen van de factuur van de reservering van de reis met vermelding van de data, de bestemming en de kostprijs van de reis. 
‌Zijn uitgesloten, kosten van annulering omwille van o.a. (niet limitatief): 
‌a) Ongevallen of verwikkelingen voortvloeiend uit alcoholintoxicatie of uit het gebruik van geneesmiddelen, drugs of verdovende middelen zonder medisch voorschrift. b) Een bevalling, en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 1. A. 
‌b) en c van de polis). 
‌c) Psychische, neuropathische of psychosomatische aandoeningen, behalve indien ze zich voor het eerst voordoen. 
‌d) De insolvabiliteit van de verzekerde. 
‌e) Vertragingen te wijten aan het verkeer, en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 1. A. o) en p). 
‌f) De intrekking door de werkgever van het verlof van de verzekerde, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 1. A. h van de polis. 
‌Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de polis. Ingeval van annulatie dient de deelnemer uiterlijk binnen de 8 dagen na kennisname van de feiten of gebeurtenissen aangifte te doen bij Ethias zonder tussenkomst van Sporta. In de aangifte dienen de kosten van annulering vermeld te worden, de omstandigheden ervan en de aangifte moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken. 
‌De modaliteiten die de deelnemer dient na te leven zijn vervat in artikel 5 van de polis annulatieverzekering. 
‌Ethias beslist over een eventuele terugbetaling van het deelnamebedrag.

PRIJS

Artikel 5

Sporta biedt een waaier van uitdagingen aan waarvoor een deelnemer zich kan inschrijven via www.monventoux.be. Tot de sluiting van het eventsecretariaat daags voor het evenement, kunnen fietsende deelnemers hun uitdaging inwisselen in een andere uitdaging. Hetzij een downgrade hetzij een upgrade. Een wissel tussen fietsen en wandelen of tussen wandelen en fietsen is echter op geen enkel ogenblik mogelijk.  

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

Artikel 6

Een annulatieverzekering is niet inbegrepen in de standaard prijs. Deze dient afgesloten te worden op het moment van de inschrijving via het online account op www.monventoux.be. Later is het niet meer mogelijk om een annulatieverzekering af te sluiten. 
‌Voor de deelnemers die geen facultatieve annulatieverzekering hebben afgesloten, is annulatie mogelijk in onderstaande gevallen en conform de onderstaande modaliteiten: 

‌Annuleren binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de inschrijving:  
‌Kosteloos annuleren kan tot maximaal 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de inschrijving. Sporta zal mogelijk reeds betaalde bedragen terugstorten via bankoverschrijving. De annulatie is enkel mogelijk via uw online account op www.monventoux.be

‌Annuleren vanaf de 15de dag te rekenen vanaf datum inschrijving: 
‌Annuleren is niet meer mogelijk. De deelnemer of supporter is het inschrijvingsgeld en gekozen opties voor 100% verschuldigd. Het niet komen opdagen van een deelnemer of supporter wordt aanzien als een annulatie vanaf de 15de dag te rekenen vanaf datum inschrijving en het inschrijvingsgeld en de gekozen opties zijn integraal verschuldigd.  

ANNULERING DOOR SPORTA

Artikel 7

Wanneer Sporta één van de voorbereidende ritten, wandelingen of de beklimming vooraf of tijdens het evenement annuleert omwille van overmacht of een vreemde oorzaak, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Er is sprake van overmacht indien Sporta haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen omwille van omstandigheden buiten haar wil om, die niet aan haar toerekenbaar zijn. Zoals o.a. weersomstandigheden, rampen, beslissingen die door overheden worden opgelegd. 
‌Bij een dergelijke annulering door Sporta wordt het deelname-geld voor de beklimming van de Mont Ventoux niet terugbetaald. Evenmin gedeeltelijk overgegaan tot terugbetaling van het deelnamegeld indien een voorbereidende rit en/of wandeling niet zou kunnen doorgaan. 

‌Afwijkende regeling inzake COVID-19. 
‌Indien het evenement op 11.09.2021 niet kan doorgaan ingevolge opgelegde COVID-19 maatregelen van de Belgische of Franse overheid, voorziet Sporta in een afwijkende regeling. Onder voorbehoud van eventuele strenger opgelegde maatregelen door de overheid, voorziet Sporta minstens in volgende compensatieregeling waar de deelnemer de keuze heeft tussen: 
- Hetzij de deelname over te zetten naar de volgende editie Mon Ventoux. 
‌- Hetzij de deelname te annuleren waarbij Sporta zal overgaan tot terugbetaling van 50% van de betaalde deelnameprijs. Bijkomend wordt door Sporta een voucher voorzien ter waarde van 25,00 euro alsook de gratis deelname aan de voorbereidende ritten / wandelingen van de volgende editie Mon Ventoux. Met de voucher ad. 25,00 euro kan de deelnemer dan een vermindering bekomen van de deelnameprijs in de editie Mon Ventoux 2022 of 2023. 

BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 8

De facturen van Sporta moeten betaald zijn binnen een termijn van 30 dagen na datum factuur. Ingeval van laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het openstaande factuurbedrag doch met een minimum van 50,00 euro administratieve kost. 

NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

Artikel 9

De deelnemer of supporter kan zich niet laten vervangen door een andere deelnemer of supporter. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER OF SUPPORTER

Artikel 10:

De deelnemer of supporter wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade ingevolge het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. 
‌De deelnemer of supporter wordt eveneens aansprakelijk gesteld voor alle buitencontractuele schade veroorzaakt door zijn/haar toedoen en hierbij (morele en/of materiële) schade berokkend aan derden, goederen van derden of goederen van Sporta. 
‌Indien de deelnemer of supporter door zijn gedrag of handelen de veiligheid of integriteit van Sporta, het personeel, begeleiders of andere deelnemers of supporters in het gedrang brengt, heeft Sporta het recht om de deelnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten voor verdere deelname zonder gerechtigd te zijn op enige schadevergoeding of op terugbetaling van een deel of het geheel van de deelnameprijs en gekozen opties. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer of supporter.  

AANSPRAKELIJKHEID VAN SPORTA

Artikel 11

Sporta is gehouden tot naleving van haar contractuele verplichtingen tenzij: 
‌- Er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak. 
‌- Een deelnemer of supporter of derden verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract. 
‌Behalve indien één van voormelde uitzonderingen van toepassing is, zal Sporta bij schending van haar contractuele verplichtingen, overgaan tot vergoeding van de schade voor zover de deelnemer of supporter het bewijs leveren van fout – schade – oorzakelijk verband.  

KLACHTENREGELING

Artikel 12

Klachten dienen door deelnemers en supporters schriftelijk aan Sporta meegedeeld te worden uiterlijk binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het voorval waarop de klacht betrekking heeft. De klacht dient hetzij per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Sporta VZW, Geneinde 2 te 2260 Tongerlo, hetzij per e-mail aan info@monventoux.be. Klachten overgemaakt aan Sporta na verloop van deze termijn van dagen worden onontvankelijk verklaard.  

PRIVACY WETGEVING

Artikel 13

Indien u wenst deel te nemen aan het Mon Ventoux evenement en/of de voorbereidende ritten zal Sporta persoonsgegevens van u verwerken. Sporta houdt zich daarbij strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Indien u meer informatie wenst over hoe Sporta uw persoonsgegevens verwerkt, kan u onze privacyverklaring nalezen op www.monventoux.be/privacyverklaring. Hebt u nog vragen of wenst u uw rechten uit te oefenen kan u ons bereiken via privacy@sporta.be

BEELDMATERIAAL

Artikel 14

Bij inschrijving voor de campagne Mon Ventoux vraagt Sporta uw toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal in het kader van de campagne te maken en te publiceren. Iedere betrokkene die hieromtrent vragen heeft of zijn rechten wenst uit te oefenen kan Sporta bereiken via privacy@sporta.be.

VERTALEN VAN DE COMMUNICATIE

Artikel 15

De communicatie met onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

GSM GEBRUIK

Artikel 16

Het opgegeven gsm-nummer van de deelnemers zal enkel gebruikt worden tijdens het evenement in functie van event communicatie.

HERROEPINGSPLICHT

Artikel 17

Herroeping is enkel mogelijk binnen de termijn van 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst en conform de modaliteiten voorzien in art. VI.1-VI.128 van het Wetboek Economisch recht. 

BEVOEGDE RECHTBANK

Artikel 18

Alle geschillen met betrekking tot het evenement Mon Ventoux zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Turnhout.